For elever

Eksamen/tentamen
Skolereglement
Trivselsplan
Info om klagegang
GDPR – personvern
Skolerute 2019-2020

Eksamen/tentamen

Eksamensdatoer

Eksamensplan Vår 2020 kommer senere

 Tentamensdatoer

Juletentamen 2019 kommer senere

Skolereglement

Skolereglement for Oslo Private Gymnasium

Vedtatt 25.09.18

 

 • 1 Generelt

Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder for videregående skole, studiespesialisering.

Eleven blir medlem av et skolesamfunn som utgjøres av elevene og personalet knyttet til skolen.

Eleven må medvirke til å søke å skape et godt miljø og gode samarbeidsformer.

( Se trivselsplan )

Eleven må rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser, herunder det reglementet som styret fastsetter med hjemmel i Friskolelova § 5-2, annet ledd (d).

Eleven plikter å delta etter bestemmelser i lov, reglement og også i form av f. eks. ekskursjoner, idretts- og andre aktivitetsdager. Elevene plikter også å skaffe seg slikt undervisningsmateriell som undervisningsopplegget gjør nødvendig. I tillegg plikter eleven å ha med seg det skolemateriell som er nødvendig til hver time. ”Glemming” noteres og kan få betydning for ordenskarakteren.

Elevene har rett til å bruke oppslagstavlen til relevant informasjon

Eleven har rett til å innklage enkeltvedtak, se Forvaltningslova kap. VI

 • bortvisning, se Friskolelova § 3-10
 • karakterer – standpunkt og eksamen, se forskrift til Opplæringslova. Kap. 5
 • vedtak om spesialundervisning, se Opplæringslova §5-4, Friskolelova § 3-6

Relevant lovverk finner du på www.lovdata.no

Elever som ønsker råd og veiledning om sine rettigheter kan kontakte elevombudet, enten pr. mail post@elevombud.no  eller på telefon nr. 91804304

 • 2 Fravær og dokumentasjon

Melding om fravær og søknad om fritak skal sendes  pr. mail til klassestyrer. Søknad om fritak må sendes i god tid i forkant, og fravær meldes umiddelbart.

Er en elev forhindret i å gjøre pålagt skolearbeid, skal det gis begrunnet melding om dette til faglærer pr. mail. Alle meldinger skal sendes av foresatt fra mailadresse som er oppgitt til skolen.

 • 3 Forsinkelser

Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til riktig tid. Dette må elevene selv passe på.

For sent fremmøte uten gyldig grunn til første skoletime medfører anmerkning. Syv anmerkninger eller mer i løpet av en termin kan føre til nedsatt karakter i orden.

Elever som kommer for sent til første skoletime skal gå inn og sette seg så ubemerket som mulig ved sin pult.

Elever som kommer for sent til øvrige timer i løpet av skoledagen har ikke rett til å slippe inn til undervisning i den aktuelle timen. Dersom en elev kommer for sent gjentatte ganger, vil det kunne få betydning for karakteren i adferd.

 4 Fravær

Elever må ikke være fraværende fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen til å være fraværende. Hvis en elev pga. sykdom må avbryte undervisningen og gå hjem, skal beskjed gis til faglærer på forhånd.

Dersom det er sannsynlig at fravær kan bli av lengre varighet, må skolen få melding snarest. Det skal gis melding til skolen dersom eleven ikke har kommet tilbake til skolen etter et sammenhengende fravær på tre dager. Ved fravær på heldagsprøver må foresatte, evt. eleven selv etter avtale v. fylte 18 år, gi beskjed samme morgen. Det samme gjelder for offentlig eksamen. For å beholde retten til å gå opp til ny utsatt prøve, må eleven også levere sykemelding for fraværet.

 

4.1       Dokumentert/udokumentert fravær

Det skilles mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Eleven kan etter gjeldende regler kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

 

Dersom eleven har fravær over 10% i enkeltfag, får ikke eleven karakter i faget.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter

4.2       Fravær som regnes som dokumentert/lovlig fravær

Følgende typene fravær kan være dokumentert fravær:

4.2.1    Sykdom

Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming.
Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.

Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Ved langvarig dokumentert sykdom vil skolen søke å tilrettelegge undervisningen, slik at eleven kan nå kompetansemålene.

4.2.2    Velferdsgrunner som bryllup og begravelser    

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

4.2.3    Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær.

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

4.2.4    Vitne i en rettsak

Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.

4.2.5    Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke 

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

4.2.6    Rådgiving og PP-tjenesten

Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten, helsesøster og lignende anses ikke som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra vedkommende institusjon.

4.2.7    Organisert studiearbeid

Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær.

Slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

4.2.8    Fjerning av fravær fra vitnemålet

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen.

4.3       Fravær som regnes som udokumentert

Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

4.3.1    Kjøreopplæring

Kjøreopplæring regnes som fravær. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring.

4.3.2    Bortvisning fra undervisning, udokumentert fravær

Bortvisning fra undervisningen regnes som fravær, og alt fravær som eleven ikke har levert dokumentasjon for regnes som udokumentert.

4.3.3    Føring av fravær

Alt udokumentert fravær føres på vitnemålet, og teller inn på fraværsgrensen.

4.4       Fravær på vitnemål og kompetansebevis

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset.

4.5       Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven, fram til eleven er myndig.

Hvis det er fare for at eleven går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven så tidlig som mulig. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles.

Skolen skal varsle en gang for hvert fag. Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varselet for standpunktkarakteren. Selv om faget har flere karakterer, som norsk, trenger ikke skolen å varsle for hver karakter.

Hvis skolen ikke varsler, skal eleven få karakter.

4.6       Kompetansehevende fravær

Slikt fravær forutsetter at det er egnet til å heve elevens kompetanse, faglig og /eller sosialt. Fraværet forutsetter at eleven har læringsutbytte (for eksempel studiereiser).

Slikt fravær må det søkes om i god tid på forhånd. Rektor avgjør om fravær skal innvilges.

4.7       Udokumentert fravær

 • Elever som har større ureglementert fravær enn 20 dager kan bortvises iht. kontrakt om dette, se § 19 ”Tillegg – kontraktsinngåelser”.
 • Ureglementert fravær over 20 dager fører automatisk til at stipend fra Lånekassen forholdsmessig gjøres om til lån.
 • Sanksjoner ved udokumentert fravær, se § 14
 • 5 Kroppsøving

         Hvis helsemessige årsaker gjør det nødvendig, kan eleven etter søknad fritas fra gymnastikktimer. Eleven må da sitte i gymsalen eller annet anvist sted på skolen, dersom ikke annet er avtalt. Ved søknad om fritak for et lengre tidsrom må legeerklæring forevises.

 • 6 Skriftlige og andre hjemmearbeider

         Skriftlige hjemmearbeider skal utføres selvstendig og leveres til fastsatt tid. Elevene skal også etter beste evne utføre andre oppgaver læreren pålegger dem. Manglende innleveringer til rett tid fører til anmerkning, som kan påvirke karakteren i orden.

Stadige gjentagelser av manglende innlevering vil også ved en helhetsvurdering kunne få innvirkning på karakteren i adferd.

 • 7 Skolens materiell og elevenes verdisaker

         Enhver elev har plikt til å behandle skolepulter og skolens øvrige materiell med all mulig forsiktighet. Eleven plikter å sette bokbind på lånte bøker. Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende. Bøker og papir må ikke legges igjen på pultene. Penger og andre verdisaker må elevene selv ta vare på. Skolen kan ikke ta ansvar om noe kommer bort.

Elever som ikke ønsker å bruke egen datamaskin, vil få PC til utlån fra skolen for hele kontraktsperioden, som i utgangspunktet er 3 år.  Eleven har ansvar for at PC´en behandles pent og oppbevares trygt. Erstatningsansvar vil kunne gjøres gjeldende ved manglende innlevering eller dersom eleven selv forårsaker at maskinen går i stykker. PC´en skal oppbevares i elevens låste bokskap på skolen når den ikke tas med hjem.

 • 8 Skolepenger

         Skolepenger betales som fastsatt av skolen. Vesentlig mislighold av betaling kan etter en en samlet vurdering føre til at eleven kan nektes adgang til skolen inntil betaling finner sted.

Utmeldingsfrist i skoleåret er to måneder, gjeldende fra den 1. påfølgende måned.

 

 • 9 Røyking/Snusing
 1. Det er forbudt å røyke og snuse i løpet av skoledagen. Brudd på denne regel fører til anmerkning.
 2. Narkotika eller andre rusmidler tolereres ikke i skoletiden. Brudd på denne regelen kan føre til utvisning fra en til fem skoledager.
 • 10 Mobiltelefon

         Mobiltelefon skal være avslått i timene. De skal legges i oppbevaringshyllen som er til dette bruk, eller låses inn i eget skap. Overtredelse fører til anmerkning, som kan få innvirkning på karakteren i adferd.

 • 11 Ordenselever

         I hver klasse oppnevnes to ordenselever alfabetisk for 2 uker. Ordenselevene har til oppgave å tørke av tavlen etter hver time. Han/hun skal i samarbeid med læreren og de andre elevene sørge for orden i klasserommet. Pulter og gulv skal være fritt for papir, evt. annen form for søppel, og gulvet skal feies. Søppelposer skal kastes i avfallsbøtten ved sjakten  når undervisningen i klasserommet er slutt for dagen. Tillitselevene har ansvar for dette og for at rommet ellers er ryddig etter siste time.

Dersom læreren av en eller annen grunn ikke møter til timen, er det ordenselevens oppgave å melde fra til kontoret.

 • 12 Kontakt mellom skole og hjem

         Skolens personale står alltid til disposisjon for samtaler med elever, foresatte eller lærere. Møter kan avtales etter eget initiativ fra elev eller foresatte. For øvrig blir det hvert år holdt foreldremøte for alle trinn.

 • 13 Oppførsel

         Det skal være ro i undervisningstimene, forstyrrelser i timene kan ikke tolereres. Avskrift og mangel på kildehenvisning regnes som fusk. Fusk vil få konsekvenser for  karakteren i faget. Ved fusk  eller mistanke om fusk  ved terminprøver  og eksamen skal eleven tas med til rektors kontor for å uttale seg i saken før prøven fullføres. Eventuelle sanksjoner iverksettes i ettertid. Mulig sanksjon er at prøven annuleres og at det settes anmerkning for adferd.

         Spising i timene er forbudt. Herunder tygging av tyggegummi.

Elevene må rette seg etter de anvisninger de får fra sin lærer.

Konsekvens av brudd på reglene her kan føre til anmerkning, eventuelt til nedsatt karakter i adferd, avhengig av alvorlighetsgrad og hyppighet.

Krenkende adferd, ukvemsord, mobbing og vold aksepteres ikke. Slik adferd  kan føre til utvisning, avhengig av alvorlighetsgrad.

Ved bortvisning gjennomfører eleven samtale med rektor før gjeninntreden i skolen. Tema er forebygging

Skolen fatter enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2

 • 14 Sanksjoner ved brudd på reglementet

Refsingstiltak

         Avhengig av forseelsens art kan skolens refsingstiltak variere fra anmerkning, muntlig påtale til utelukkelse fra resten av timen eller resten av skoledagen. Bortvisning avgjøres av rektor etter at eleven først har fått anledning til å forklare seg. Hvis en elev utelukkes fra undervisningen for mer enn en time, skal foresatte til elever under 18 år ha en skriftlig melding. Det samme gjelder dersom eleven flere ganger tidligere er blitt refset med påtale for samme eller lignende reglementsbrudd.

Særskilte tiltak

         Elever som alvorlig, eller flere ganger bryter reglementet kan utvises i inntil 5 dager. Se Friskoleloven § 3-10. Utelukking medfører ikke at eleven mister andre rettigheter vedk. har som elev. Når en elev vedvarende har vist en fremferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven utvises for resten av skoleåret, se Friskoleloven § 3-10, 2. ledd.

Skulk, juks og uredeligheter fører automatisk til nedsatt oppførselskarakter.

Elever som blir bortvist kan klage på vedtaket, se Forvaltningsloven Kap. VI.

Klageinstans er departementet.

 • 15 Trivselsplan ( kan leses på OPG`s nettsider )

         Vedlagt reglementet følger skolens ” trivselsplan ”.

Denne gjelder som en del av reglementet. Reglement gitt i fbm. skoleturer gjelder også som del

av skolens reglement, se vedlegg.

 

 • 16 Bokskap
 1. Det skal kun være skolemateriell i bokskapene.
 2. Bokskapene skal holdes rene og i orden. Klistremerker eller skriblerier i eller utenpå skapene er ikke tillatt. Skapene skal være tømt og åpne ved skoleårets slutt.

Overholdes ikke reglene, vil man kunne miste retten til å ha bokskap.

 

 • 17 Data

Skolens datautstyr skal brukes på en slik måte at arbeidet kan skje i en hyggelig og konstruktiv atmosfære, og slik at datasikkerhet og elevenes felles beste ivaretas.  For å oppnå dette er det nødvendig at elevene forholder seg til følgende arbeidsregler:

 

Regler for bruk av skolens datautstyr

 • Spising og drikking er ikke tillatt ved bruk av skolens PC
 • Bruk av skolens PC som kan medføre skade eller virus er ikke tillatt. Skade som følge av slik bruk må eleven erstatte.
 • Utskrifter må begrenses til et helt nødvendig minimum i forbindelse med skolearbeid
 • Hjemmearbeider skal skrives ut hjemme

 

Regler for bruk av datamaskinene:

 • Det er ikke tillatt å endre konfigurasjon på maskinene

Brudd på reglene vil kunne føre til ordensanmerkning og eller inndragning av PC

 • 18 Endring av programfag

Ved aksept av skoleplass aksepterer eleven (evt. ved foresatte) å følge de fagene som

tilbys på valgt linje, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Eleven har etter dette ikke adgang til å trekke seg fra noen av fagene. Dersom en elev på vg2  skulle ønske å bytte ut et av programfagene  som linjen tilbyr, kan dette unntaksvis gjøres etter avtale med rektor innen 15. desember i det aktuelle skoleåret. Eventuelle endringer av fagkrets på Vg 3 må avtales med rektor innen 12. september.

 • 19 Tillegg – Kontraktsinngåelser

         I tillegg til dette reglement forutsetter skolen at eleven (ved foresatte når eleven er under 18 år) undertegner avtale om aksept av skolens regler om sanksjoner ved

 • Manglende betaling av skolepenger. Undervisning kan ved vesentlig mislighold av avtalen nektes eleven inntil betaling skjer

2)   Ureglementert fravær (bortvisning)

3)  Manglende innlevering av lånte lærebøker, PCer og annet utstyr (erstatningsansvar)

Ovennevnte avtaler skal undertegnes ved aksept av tilbud om skoleplass, og senest ved skolestart.

Tillegg til Skolereglementet: Trivselsplan og reglement for OPGs skoleturer

Trivselsplan

OPGs trivselsplan 25.09.18

Opplæringslovens §9A omhandler elevenes fysiske og psykososiale miljø. Formålsparagrafen i loven sier: ”Alle elevar i grunnskoler og videregåande skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.

OPG har definert følgende tre stikkord som beskrivende for vår skole: Vennlighet, trygghet og kunnskap. Denne trivselsplanen sammenfatter hvilket arbeid som har blitt gjort og gjøres for å oppfylle skolens målsetting om et godt miljø på skolen.

Alle som har sitt daglige virke på OPG skal møtes med vennlighet og respekt. Hverdagen skal oppleves som trygg og læringsmiljøet være slik at kunnskap erobres og læring skjer.

 • Vi hilser på og smiler til hverandre.
 • Alle timer starter med at alle reiser seg og hilser. Vi ser hverandre og blir sett.
 • Forstyrrelser tolereres ikke. Det skal være ro i timene.
 • For sent-komming tolereres ikke. Alle skal vise respekt for andres tid.
 • De voksne er tydelige voksne og går foran med et godt eksempel. Vi følger regler for høflig adferd og bruker bevisst ord som takk. Banning skal normalt ikke forekomme. Vi respekterer og verdsetter hverandres egenart og tar nødvendige hensyn.
 • Vi følger vanlig god folkeskikk. Det er nulltoleranse for mobbing.
 • Vi arrangerer skoleturer på Vg1 og Vg2 for å fremme et godt miljø blant elevene. Skoleturen på VG2 innebefatter å bo sammen med flere i leilighet, invitere andre elever på middag, felles  aktiviteter i tillegg til det rent faglige innhold på turen.
 • OPG kjører alltid 2 oppstartsdager på høsten der nye elever skal bli kjent med hverandre og de andre elevene på skolen. Her arrangeres speed-dating, diverse konkurranser og quizer, byvandring og rebus med lag satt sammen på tvers av klassene. Vi lager felles lunsj.
 • Tidlig på skoleåret på VG1 arrangeres ekskursjon med overnatting i Nordmarka for alle elevene på VG1. Her er tanken faglighet innenfor geografi, kroppsøving og naturfag i god kombinasjon med sosiale aktiviteter.
 • OPG legger vekt på å ha et velfungerende elevråd, hvis ansvar blant annet det er å sørge for god trivsel på skolen. Elevrådet har som tradisjon å arrangere bli-kjent fest og juleball der lærerne også er invitert.
 • Det er alltid muligheter for elever å møtes på ettermiddagstid/kveldstid for å jobbe med skolearbeid i et av OPGs klasserom eller i fellesarealene.
 • To ganger i året arrangeres quizettermiddag med elevlag

-2-

 • OPG arrangerer idrettsdager på høst og på vinter. Her legges det vekt på aktiviteter som er sosiale i tillegg til det rent fysiske.
 • Minst to ganger per år skal det holdes elevsamtale mellom den enkelte elev og klassestyrer
 • Rektor og ass. Rektor fungerer også som sosialrådgivere og er stort sett tilgjengelig for samtaler og hjelp

Organisasjon

OPG er en skole der undervisning og læring står i fokus. Det viktigste på skolen er den

læring som skjer i klasserommet. Et godt læringsmiljø forutsetter trygghet. Tryggheten

skapes blant annet ved at:

 • OPG er og skal være en liten skole hvor alle har mulighet til å kjenne alle.
 • Ingen klasser eller grupper skal ha et større elevtall enn 22.
 • Elevene organiseres først og fremst i klasser slik at de får etablert en klassetilhørighet. Programfag tilbys klassevis. Elevene er kun delt gruppevis i fremmedspråkundervisningen.
 • Elevenes hverdag skal være forutsigbar og effektiv. Timeplanen legges uten mellomtimer.
 • Alle timer vikarsettes så langt mulig, fortrinnsvis med klassens egne lærere. Dersom en time ikke kan vikarsettes, gis klassen arbeidsoppgaver under tilsyn av skolens administrasjon.

Omgivelser

 • Vi trives best dersom det er rent og pent rundt oss. Vi har alle et ansvar for å holde det pent.
 • Møbler og inventar skal holdes rene. Det skal ikke klusses på pultene.
 • Vi er alle ansvarlige for å plukke opp søppel fra gulv på skolens område.
 • Vi holder det ordentlig på toalettene.
 • Vi har etablerte rutiner for rydding, feiing og søppeltømming. Vi har rundvask to ganger i året. Lokalene pusses opp jevnlig.
 • Dersom noen vil henge opp noe på veggene: Sørg for at det er enighet i klassen, at bilder er rammet inn og at de blir hengt opp på veggen slik at veggen ikke får stygge

-3-

merker. Ingen må føle seg støtt av ting som henges opp på veggene eller oppslagstavlene.

Ansvarsforhold

 • Alle lærere har ansvar for å holde orden i sine timer. Tegn til mistrivsel, mobbing og forstyrrende adferd skal umiddelbart varsles administrasjonen. Alle tilløp til konflikter søkes løst på lavest mulig nivå.
 • Elever som ikke har vært til stede i undervisningen tre fagtimer på rad skal kontaktes, dersom de selv ikke har tatt kontakt med skolen og meldt sykdom.
 • Foresatte bes kontakte skolen ved sykdom utover tre dager. Foresatte bes kontakte skolen dersom de merker tegn til mistrivsel eller andre problemer skolen bør være orientert om.
 • Klassestyrer summerer fraværet og holder oversikt over eventuelle brudd på ordensreglementet. Klassestyrer er også ansvarlig for å varsle administrasjonen dersom elever bryter skolens reglement, eller viser en adferd som ødelegger for andres trivsel. Skolens administrasjon skal også varsles dersom fraværet blir høyt.
 • Alle lærere er ansvarlig for at klasserommet er ryddet etter endt undervisning. Lærer i siste time påser at ordenselevene utfører sine oppgaver etter siste time. Administrasjonen kontrollerer klasserommene hver dag ved endt skoledag.
 • Vi gjør det vi kan for at det skal være god kontakt og fortrolighet mellom alle på OPG. Både elever, lærere og administrasjon.

Implementering

Skolen har en handlingsplan mot mobbing. Denne gjennomgås av kontaktlærer i klassen ved skolestart. Her tydeliggjøres skolens nulltoleranse. Skolens verdigrunnlag framheves. Alle klasser drøfter hva som legges i dette, og hva det innebærer i den praktiske skolehverdagen.

Det er viktig med god forankring og implementering, for å gjennomsyre skolen med holdninger som fremmer samhandling, trivsel og respekt. Både ansatte ansatte, elever og foresatte skal orienteres om skolens nulltoleranse mot mobbing og hvor man kan henvende seg dersom dette skulle forekomme.  Alle ansatte og elever plikter å medvirke til et godt, trygt og samhandlende skolemiljø. Alle klasser skal ha som tema å skape trivsel og miljø for god læring.

 • 14 Sanksjoner ved brudd på reglementet

           Refsingstiltak

Avhengig av forseelsens art kan skolens refsingstiltak variere fra anmerkning, muntlig påtale til utelukkelse fra resten av timen eller resten av skoledagen. Bortvisning avgjøres av rektor etter at eleven først har fått anledning til å forklare seg. Hvis en elev utelukkes fra undervisningen for mer enn en time

skal foresatte til elever under 18 år ha en skriftlig melding. Det samme gjelder dersom eleven flere ganger tidligere er blitt refset med påtale for samme eller lignende reglementsbrudd.                

Særskilte tiltak

Elever som alvorlig, eller flere ganger bryter reglementet kan utvises i inntil 5 dager. Se Friskoleloven § 3-10. Utelukking medfører ikke at eleven mister andre rettigheter vedk. har som elev. Når en elev vedvarende har vist en fremferd som i alvorlig grad går ut over orden og

 

Fysisk miljø

For å skape best mulig betingelser for det fysiske miljø, har skolens ledelse lagt vekt på å holde til i moderne, tidsmessige lokaler, og  at skolen er utstyrt slik at arbeidsforholdene ligger til rette for et godt arbeids- , lærings, og undervisningsmiljø

Skolens inneområde utgjør 853 kvm inkl. fellesarealer, som for en stor del består av et stort atrium. Skolens egne lokaler er ca 809 kvm.  I tillegg kommer treningslokaler på Bygdøhus (Tennishallene)

Lokalene på Bygdøhus rommer ca 100 mennesker. OPG´s klasser er aldri større enn 22. Det er mao. god luft og god plass til elevene. Utstyret som brukes skal til enhver tid tilfredsstille alle sikkerhetskrav. I tillegg til faglærer, er det alltid ansvarshavende for lokalene til stede. Det er en forutsetning at lokalene er godt vedlikeholdt og at de rengjøres daglig. Skolen har eget egnet utstyr på stedet.

Renhold i  eksternt leide lokaler besørges av utleier. OPG bruker firmaet Rene Rom til renhold av lokalene i Vika Atrium.

Dårlig renhold eller annet mislighold av avtalen om fysisk arbeidsmiljø skal rapporteres til verneombud, tillitsvalgt lærer eller skolens ledelse.

Forhold rundt skolens lokaler

Skolens kjernelokaler ligger i et moderne kontorbygg i Vika Atrium. Bygget har eget driftskontor med alltid tilstedeværende ekspertise.

Utearealene, atriet og tilstøtende uteområder  ivaretas av driftskontoret. Leieavtalen forutsetter at det alltid skal være rent og ryddig i atriet, som er skolens ”skolegård”, og at området rundt bygningen blir feid, strødd, måkt osv. og at bygget er godt vedlikeholdt til enhver tid.  Skolens administrasjon har ansvar for at de fysiske forholdene i skolens lokaler har høy standard. Det legges stor vekt på estetikk.

I bygget finnes det et legekontor, som skolen har anledning til å benytte seg av. Der er også kiosk, og dertil kantine som OPG er tilknyttet, slik at elever og lærere kan handle til gunstige priser.

Ventilasjonsanlegget skal til enhver tid tilfredsstille dagens krav til standard. For å svare til de nyeste forskrifter, ble hele ventilasjonsanlegget ved OPG  oppgradert sommeren 2004 etter avtale med Thon Eiendom. Thon Eiendom er ansvarlig for oppfølging av anlegget.

Skolens lokaler består av 9 klasserom, laboratorium, 1 grupperom, 1 felles arbeidsrom for lærere, et fellesrom for sosialt samvær  og 4 kontorer til administrativt personale. Alle klasserom er beregnet til 22 elever, med unntak av et rom. I dette rommet bør det ikke være flere enn 17 elever.  Beregningen er gjort med utgangspunkt i romstørrelse og luftkapasitet.

-5-

Digitalt utstyr på OPG

Alle elever har tilbud om låne bærbar PC, noe de fleste/alle benytter seg av. Skolen har en del PCer til utlån på skolen også utover den PCen som den enkelte disponerer. Alle lærere får utdelt bærbar PC til eget bruk.

Skolen disponerer treningssal med dusj og garderobe for ansatte i husets underetasje. Atriet  kan benyttes av elever og ansatte til enhver tid, men elevene har ikke anledning til å benytte kantinens møblement.

Kjøkken med kjøleskap og mulighet for matlaging disponeres av skolens ansatte, som også har fri tilgang til kaffe og te. Skolen har også to vannautomater til fri avbenyttelse.

Det er fire toiletter til bruk for elever, og ytterligere ett som er forbeholdt lærere.

Rutiner for å bedre fysiske miljøproblemer:

 • Det fysiske miljø skal være funksjonelt og avspeile estetisk sans til enhver tid.
 • Skolens verneombud har generell instruks om å følge opp de fysiske arbeidsforhold og melde fra hvis forholdene ikke er tilfredsstillende.
 • Alle ansatte ved skolen har plikt til å melde fra, dersom de oppdager feil ved ventilasjonsanlegg, møbler, utstyr eller andre fysiske forhold.
 • Møbler og utstyr skal til enhver tid være av god standard. Reparasjon eller utskiftning etter behov er et krav.
 • Lite ambulering, idet alle skal ha fast klasserom. Elevene får tilhørighet til sitt klasserom og sin pult. Dette medfører bl.a. at det er relativt lett å finne evt. skadevolder for påtale ved for eksempel tagging.
 • Alle klasserom skal kontrolleres etter skoleslutt hver dag. Det skal påses at rommene er ryddet, slik at det det ikke skal forefinnes brannfarlig materiale i klasserom eller øvrige rom. Det skal kontrolleres at bøker er plassert i bokskapene som forefinnes i alle klasserom, ett til hver elev og ett til bruk for utstyr (ledninger, høyttalere og lignende).  Lærere i siste time har ansvar for å påse at klasserommet ryddes og feies av ordenselever, evt. ”vikar” for disse ved sykdom.
 • Elevrådets representanter melder fra til lærer og/eller ledelse ved feil/mangler.
 • Brannansvarlig sjekker lokalene for brannfarlig materiale og andre forhold en gang pr. uke.
 • Skolens elever og lærere ”rundvasker” lokalene to ganger i året (Før jul- og sommerferie)
 • Rengjøring av lokalene tre dager pr. uke, utskifting av matter hver annen uke.
 • Oppussing med jevne mellomrom (male vegger, storrengjøring mv.)
 • Luftanlegget sjekkes av gårdeier som har ansvar for dette.
 • Egne instrukser i tilfelle brann og terrortrusler
 • Brannøvelser skal gjennomføres minst en gang i året (sammen med resten av bygget)

Alle som arbeider ved OPG skal motta dette skrivet sammen med ”Trivselsplan”,  branninstruks, ”Skikk og bruk ved OPG”, retningslinjer for lærere i undervisningen, Stillingsinstruks, tilleggsskriv til stillingsinstruks, kontaktliste og skolens reglement samt ”Katastrofeplan”.

 

-6-

 Rapportering til skolens styre

Rektor rapporterer resultater av brukerundersøkelser, nasjonale prøver, medarbeider- og elevsamtaler, og har også ansvar for å skrive årlig tilstandsrapport.

Daglig leder rapporterer til styret vedrørende regnskap og budsjett, og også om øvrige forhold (interne og eksterne) som anses viktige for sikker og god drift av skolen.

Skolerute 2018-2019

MÅNED Ferie og fridager UKE
Tentamensdager / Aktiviteter
AUGUST SKOLESTART Tors. 16. 33
VG1 KL. 12
VG2 + VG3 KL. 10
SEPTEMBER UTFLUKT VG1 Tors. 6. – Fre 7. 35
IDRETTSDAG Tirs. 11. 37
OKTOBER HØSTFERIE Man. 1 – Fre. 5. 40
FORELDREMØTER Kl. 18 Tors 11. (vg3) 41
i Vika Atrium Konferansesenter Tirs. 16. (vg2), tors. 18. (vg1) 42
NOVEMBER TENTAMEN Tors. 29. og fre 30. 48
DESEMBER TENTAMEN Man. 3. tom. Fre. 14 48-50
Tentamensplan kommer senere
Vaskedag og julegudstjeneste Tirs. 18. 50
Juleavslutning for alle på skolen Ons. 19. 50
Juleferie Tors. 20. tom. Ons 2.1 2019 52-1
JANUAR Første skoledag etter nyttår Tors. 3. 1
TERMINAVSLUTNING Fre 11. 2
Utdeling av karakterer Fre. 18. 3
ÅPEN DAG ons. 23. 4
FEBRUAR 6
VINTERFERIE Man. 18. tom fredag 22. 8
MARS  SKIDAG  Tirsdag 4.
APRIL Påskeferie
Skolestart etter påske
Mandag 15 tom tirsdag 23
ons. 24.
14
Tentamen Man. 1. – Fre. 12. 15-18
MAI Off. Høytidsdag Ons. 1. 18
Off. Høytidsdag Fre. 17. 20
Kristi Himmelfart Tors. 30. 22
Inneklemt fridag Fre 31. 22
 JUNI 2. pinsedag Man. 10. 24
 SISTE SKOLEDAG  Fre. 21.  25
Planleggingsdager: tirs. 13. og ons. 14. august  34
Off.eks.dager MUNTLIG EKSAMEN IKKE FASTSATT
Eksamensordningen:
VG1 Ca. 1/3 av elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen
VG2 – alle elevene skal opp i enten skriftlig eller muntlig eksamen.
VG3 – alle elevene skal opp i norsk skriftlig hovedmål + to trekkfag skrift. og en muntl. eks.
SKOLESTART Skolestart 19-20 : Torsdag 15. august 2019 33
OPG følger i hovedsag skoleruten for Osloskolen, man kan avvike noe i for- og/eller etterkant av ferieperioder Se:
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen
Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.

3.

Info om klagegang

Klager som ønskes behandlet ved hurtigsensur må leveres raskt etter sensur. Klagen må signeres og legges i skolens postkasse vis-a-vis hovedinngangen.

Hurtigsensuren er aktuell for dem som har søkt opptak ved universitet eller høyskole i år, og som derfor vil ha en evt. endret karakter med i vurderingsgrunnlaget. Fristen for å benytte seg av hurtigklage er tirsdag 21.juni klokken 12.00.

En forutsetning for at en endret karakter skal bli vurdert, er at du sender kopi av klagen din også til skolen/ universitet som du har søkt deg til.

OPG sender klagen til rette instans, som etter behandling returnerer den til OPG.

Dersom karakteren er blitt endret, vil du få utstedt nytt vitnemål. Det nye vitnemålet blir sendt fra OPG så snart resultatene foreligger. Bekreftet kopi av dette vitnemålet må du sende videre til den aktuelle høyskole/universitet, dersom du vil at det at det blir lagt til grunn ved det ordinære opptaket. Gi aldri fra deg originalt vitnemål!!

Det nye vitnemålet må være høyskolen/universitetet i hende innen en senere fastsatt dato i juli for å bli lagt til grunn ved hovedopptaket. Ønsker du at OPG skal sende direkte til søkerskolen, må du på forhånd fylle ut en A-4 konvolutt med rett adresse.

Det vil videre bli foretatt et suppleringsopptak.

Som det fremgår av ovenstående, må du sende en kopi av det nye vitnemålet til høyskole/universitet så snart du har det i hende. Fristene er svært knappe.

OBS! Hvis nytt vitnemål utstedes pga. endret karakter, må du returnere det tidligere mottatte vitnemålet så snart du får det nye.

Har du ikke behov for at vitnemålet ditt endres før fastsatte frister, er det nok at du sender oss klagen din innen 10 dager etter at du ble kjent med eller burde blitt kjent med eksamensresultatet. Resultatene bekjentgjøres på Fronter når sensuren foreligger.

Hvis du ikke kan møte opp og sjekke selv, er det fint om du kan få noen andre til å sjekke for deg. Husk at du må oppgi eksaminandnummeret ditt!

Skolen besørger innsendelse av klagen, og klager som ikke kommer med i hurtigsensur eller suppleringsopptak blir behandlet samtidig med høsteksamen 2016.

Alle vitnemål er ferdigstilt og kan hentes på skolen i slutten av juni. Husk fullmakt om du vil noen skal hente for deg. Vitnemål som ikke hentes blir sendt samme dag etter kl. 13. Alle som ønsker at vi skal sende vitnemålet, må forhåndsutfylle en A-4-konvolutt med den adressen vitnemålet ønskes sendt til.

Med vennlig hilsen
Rektor

GDPR – personvern

Personvernerklæring Oslo Private Gymnas: Informasjon til de registrerte om behandling av personopplysninger
Sist oppdatert: 3. september 2018 Denne personvernerklæringer forklarer hvordan OPG samIer inn og behandler persondata i henhold til gjeldende lovgivning. løpet av ditt skoleløp registrerer Oslo Private Gymnasium (OPG) opplysninger om deg, etter ditt samtykke eller ved hjemmel i lov, i ulike informasjonssystemer og programmer. Behandlingen er blant annet regulert i følgende lover med forskrifter: Personopplysningsloven, arkivloven, forvaltningsloven, opplæringsloven og offentlighetsloven.
Innsyn
Du har rett til å vite hvilken informasjon vi har om deg, hvordan den behandles og av hvem. Du har dessuten lov til å få opplysninger rettet eller slettet dersom de ikke stemmer.
Rett til innsyn er regulert i personvernforordningen, kapittel III artikkel 15. Den registrerte – i dette tilfellet en person som er eller har vært elev i videregående opplæring – har som hovedregel rett til innsyn i behandlingen av egne opplysninger. Avhengig av omstendighetene, kan foresatte eller andre med tilsvarende ansvarsforhold ha rett til innsyn på vegne av egne barn.
Forespørsel om innsyn kan sendes til info@opg.vgs.no.
IKT-drift
OPG har i dag en IKT-driftsmodell der internsystemene driftes av en tredjepart, Procano AS. Dette innebærer drift av PCer, active directory (AD) for ansatte, brannmurer, printservere, Exhange (e-post) og servere. Procano AS er et norsk firma som drifter i Norge, og serverparken befinner seg i Norge. Dette er regulert i vår databehandleravtale med Procano AS.
SATS – skoleadministrativt system
OPG benytter SATS som skoleadministrativt system. Her er informasjon om elevens personalia registret:
 Fullt navn
 Fødselsnummer
 Adresse
 Foresattes navn, adresse, telefonnummer
 Utdanningsløp
 Skoletilhørighet
 Klassetilhørighet
 Fag- og undervisningsgrupper
 Fravær inkl. merknader
 Karakterer inkl. merknader
 Eksamensresultater
SATS fungerer som base for eksport av data til andre systemer som benyttes for å organisere videregående opplæring. Tilgang til SATS er begrenset til skolens administrative personale.
Felles Elektroniske Identitet (FEIDE) (innføres skoleåret 2018/19)
Felles Elektronisk IDEntitet er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Majoriteten av alle læringsressurser/programmer som elevene benytter i forbindelse med videregående opplæring har Feide innlogging. Ved å logge inn via https://www.feide.no/innsyn får man oversikt over alle læringsressurser/programmer, og hvilke opplysninger som utveksles mellom vertsorganisasjon og tjenestene. I så måte ber OPG om at elevene benytter Feide innlogging for alle læringsressurser/programmer hvor dette er tilgjengelig.
Ephorus – verktøy for plagiatkontroll
Ephorus er et digitalt verktøy for plagiatkontroll i videregående opplæring. Lærerne i faget der dokumentet er sendt inn til plagiatkontroll, skolens administrator og systemadministrator har tilgang til resultatet. Ephorus er en lukket database. Ved innsending av et dokument til plagiatkontroll inne i læringsplattformen får den enkelte elev en unik og usynlig identitet knyttet til sitt navn. Elevens navn vil derfor aldri bli synlig for andre brukere av Ephorus. Verktøyet kan ikke benyttes som søkemotor og forfatter av dokument kan ikke søkes opp. Det er viktig å huske at dersom det er skrevet et navn inne i teksten som sendes til Ephorus vil dette navnet lagres som en del av dokumentet og blir dermed også søkbart.
Fronter
Fronter, driftet av itslearning AS, er en digital læringsplattform hvor lærer og elev/grupper kan samhandle. Dette er et verktøy for informasjon, undervisningsplanlegging, organisering av læringsstoff, innleveringer og arbeidsoppgaver, tilbakemeldinger, samarbeid, vurderinger og fravær. Plattformen vil få FEIDE-pålogging, men brukernavn og midlertidig passord settes av skolens administrasjon per høsten 2018.
Fronter omfatter opplysninger om deg som bruker, om emnet du går på, om hva du gjør i Fronter og fravær og anmerkninger. En del av disse opplysningene er importert fra administrative systemer for å kunne opprette «klasserommene» med lærere og elever. En annen del av opplysningene er et resultat av dine egne aktiviteter i et rom.
Informasjon om fravær og merknader eksporteres til SATS for hvert nytt skoleår og slettes fra Fronter. Klasserom med elevarbeider arkiveres fortrinnsvis etter endt skoleår, og slettes senest ved endt skolegang. Elever har kun tilgang til egne data. Faglærere har tilgang til informasjon om fravær, karakterer og merknader for egne undervisningsgrupper. Kontaktlærer har tilgang til informasjon om karakterer og fravær i alle fag for egen elevgruppe. Administrator har tilgang til alle disse data, men ikke det elevene lagrer på eget område i Fronter.
Support ved itslearning AS kan få tilgang som administrator ved OPGs Frontersider når det rapporteres supportsaker som ikke kan løses uten denne tilgangen. Denne tilgangen loggføres og lagres i en revisjonslogg.
Arkiv og andre data
Persondata som skolesøknad, vitnemål og karakterutskrifter fra ungdomsskolen og annen tidligere utdanning, kopi av varsler og dokumentasjon elev og foresatte har sendt til skolen lagres som fysisk kopi i elevenes mapper i arkivet. Administrasjonen har tilgang på arkivet, og kan gi ansatte innsyn i elevens mappe ved rettmessig behov.
Ansatte har tilgang til egen e-postkonto (Exchange) der korrespondanse med elever og foresatte lagres. Ansatte vil gjennom skolegangen lagre elevarbeider, vurderingsarbeid og referater av underveissamtaler på egen datamaskin og skolens serverområde. Ansatte er selv ansvarlige for å sikre at persondata på egen datamaskin blir tilfredsstillende ivaretatt og slettet eller arkivert i henhold til gjeldende regelverk. Ansatte skal årlig gjøre en vurdering på hvilke persondata de disponerer og som kan slettes.
Formidling av data til tredjepart
OPG videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart for kommersiell bruk.
I løpet av opplæringstiden og etter avsluttet videregående opplæring overføres informasjon om elever til en rekke registre. Eksempler er PAS/PGS (Utdanningsdirektoratet), Nasjonal vitnemålsdatabase og Statistisk Sentralbyrå.
Logging av aktivitet
I henhold til personopplysningsforskriftens §§ 2-8, 2-14 og 7-11, samt personopplysningslovens § 8 f logges brukeres aktiviteter. All tilkobling og forsøk på tilkobling til nettverket og datasystemer registreres. Videre registreres alle oppkoblinger mot websider, servere osv. Alle fagsystemer har alminnelige sikkerhetslogger aktivert. Dette inkluderer også transaksjonslogger, der dette er aktuelt.
Aktivitetslogger er kun tilgjengelige for administratorer, og benyttes kun for administrasjon av systemene. Loggene brukes ikke til generell overvåking eller oppfølging av enkeltbrukeres aktiviteter.
Logger kan utleveres til politiet i etterforskingsøyemed.
Der det er aktuelt, for eksempel for nettverkstrafikk, benyttes anonymiserte data til statistikk.
Lagring etter endt opplæring
Vedrørende oppbevaring er OPG pliktig til å følge arkivloven som blant annet presiserer at vi skal bevare rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. Videre er «Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver» (§ 7-28), som beskriver hvilket materiale som skal langtidsbevares i forbindelse med videregående opplæring, retningsgivende for praksis ved OPG.
Etter endt opplæring er OPG ansvarlig for å oppbevare opplysninger om karakterer, fag, fravær og lignende i forbindelse med utskrift av dokumentasjon (vitnemål, fag-/svennebrev og kompetansebevis) jf. forskrift til opplæringslova kapittel 3. individuell vurdering i grunnskolen og i videregående opplæring VI. dokumentasjon. Her er det blant annet spesifisert (§ 3-38) at dersom dokumentasjon går tapt, skal det skrives ut ny dokumentasjon. Dette innebærer at dersom tidligere elever mister eller på annen måte har tapt tidligere utskrevet dokumentasjon, skal OPG kunne skrive ut ny. I denne forbindelse er det nødvending å oppbevare tidligere nevnte opplysninger.
Videre har OPG ansvar for å avklare retten til videregående opplæring, uavhengig av søkers alder jf. opplæringsloven kapittel 3 og 4A. I så måte er informasjon om tidligere oppnådd kompetanse i videregående opplæring nødvendig å bevare.
Etter forvaltningsloven skal OPG ta vare på opplysninger som er relevante i en eventuell klagesak, også etter at klagefristen er utløpt. Klager kan ikke kan tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet (§ 3-31), og data benyttet til dette formålet slettes etter denne fristen.

Skolerute 2019-2020

SKOLERUTE 2019- 2020 / OBS: mindre endringer kan forekomme
OSLO PRIVATE GYMNASIUM
MÅNED Ferie og fridager UKE
Tentamensdager / Aktiviteter
AUGUST SKOLESTART torsdag 15. 33
VG1 kl. 12
VG2 + VG3 kl. 10
Foredremøte vg 1 man 26 / kl. 18 35
SEPTEMBER UTFLUKT VG1 tors. 7.  – fre 8. 35
IDRETTSDAG tirs.10. 37
OKTOBER HØSTFERIE man. 30.9 – fre. 4.okt 40
FORELDREMØTER Kl. 18 tors 11.(vg2) 41
i Vika Atrium Konferansesenter tors. 17.(vg3) 42
NOVEMBER Start Tentamensperiode tors. 28. 48
DESEMBER Tentamensperiode man. 2.  tom fre. 13. 48-50
Tentamensplan kommer senere
Vaskedag og julegudstjeneste ons. 18. 50
Juleavslutning for alle på skolen tors. 19. 50
Juleferie fom fre. 20.12.19 tom tirs.2.1. 2020 52-1
JANUAR Første skoledag etter nyttår ons. 3. 1
TERMINAVSLUTNING fre 10. 2
ÅPEN DAG ons. 22. 4
Foreldremøte vg 1 ons. 29. / kl.18 5
FEBRUAR VINTERFERIE man.  17. tom fre. 21. 8
MARS SKIDAG tirs.3. 10
Start Tentamensperiode ons. 25-31 13
APRIL Tentamensperiode 1 – 3. april 14
PÅSKEFERIE man. 6. tom.tirs. 14. 15-16
Skolestart etter påske ons 15. 16
MAI Off. Høytidsdag fre. 1. 18
Kristi Himmelfart tors 21.. 22
JUNI 2. pinsedag man. 01. 23
SISTE SKOLEDAG fre. 19. 25
Planleggingsdager: tirs. 11. og ons. 12. aug. 33
SKOLESTART Skolestart 2020-2021 : Torsdag 13.8.20 33
Off.eks.dager MUNTLIG EKSAMEN IKKE FASTSATT
Eksamensordningen:
VG1 Ca. 1/3 av elevene trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen
VG2 – alle elevene skal opp i enten skriftlig eller muntlig eksamen.
VG3 – alle elevene skal opp i norsk skriftlig hovedmål + to trekkfag skrift. og en muntl. eks.
Elever og foresatte oppfordres til å følge med på www.opg.vgs.no for å holde seg oppdatert.