NYE FRAVÆRSREGLER FRA OG MED SKOLEÅRET 2016 -2017

183-8bd2ef287cd8240f9ff1ffc8eca7c9f7

Utdanningsdepartementet har innført en nye fraværsregler som skal gjelde for alle videregående skoler i Norge. Det er verdt å merke seg at elever som er fraværende mer enn 10{5108a7e2fccb4a7f44cf0251aea30bf1b5ceaebfc61f5769982c7e4494243bb4} fra et enkeltfag i løpet av året mister retten til å få karakter i faget. Les videre for å få full oversikt

Fraværsregler:

Bestemmelsen er tatt inn i forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd.

 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten.

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. Det er for eksempel

 • rådgivning på skolen
 • møte med PP-tjenesten
 • organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Vi understreker at opplæring i hjemmet eller på institusjon på grunn av langvarig sykdom eller lignende er en del av den ordinære opplæringen, og regnes derfor ikke som fravær.

Noe fravær kan unntas

Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)

Elever vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke, jf. § 3-47 åttende ledd.

Dette er det samme fraværet som er unntatt føring på vitnemålet.

Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen.

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.

Skal fraværet unntas, må det dokumenteres

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10 prosent er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd.

Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom, eller dokumentasjon som viser at eleven er under utredning eller oppfølging for udiagnostisert sykdom. Det er rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjonen er egnet, eller om det er behov for annen type dokumentasjon.

Fravær av politiske grunner kan dokumenteres av en politisk organisasjonen, og hjelpearbeid av en hjelpeorganisasjon eller lignende.

For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes.

Elever som ikke får halvårsvurdering med karakter

Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakter. For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret.

For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter. Timetallet elevene har rett til opplæring i er fastsatt i fag- og timefordelingen.

Det betyr at en elev som har stort udokumentert fravær i starten av skoleåret kan ha overtrådt fraværsgrensen for hele året, slik at han eller hun verken får halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Elever som ikke får karakter til halvårsvurderingen må følges ekstra godt opp. Han eller hun må være klar over at mer fravær også vil kunne føre til manglende standpunktkarakter.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.