Trivselsplan

Opplæringslovens §9A omhandler elevenes fysiske og psykososiale miljø. Formålsparagrafen i loven sier: ”Alle elevar i grunnskoler og videregåande skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”.

OPG har definert følgende tre stikkord som beskrivende for vår skole: Vennlighet, trygghet og kunnskap. Denne trivselsplanen sammenfatter hvilket arbeid som har blitt gjort og gjøres for å oppfylle skolens målsetting om et godt miljø på skolen.

Alle som har sitt daglige virke på OPG skal møtes med vennlighet og respekt. Hverdagen skal oppleves som trygg og læringsmiljøet skal legge til rette for god kunnskapsformidling.

Tiltak

 • Vi hilser på og smiler til hverandre.
 • Alle timer starter med at alle reiser seg og hilser. Vi ser hverandre og blir sett.
 • Forstyrrelser tolereres ikke. Det skal være ro i timene.
 • Forsentkomming tolereres ikke. Alle skal vise respekt for andres tid.
 • De voksne er tydelige voksne og går foran med et godt eksempel. Vi følger regler for høflig adferd og bruker bevisst ord som takk. Banning skal normalt ikke forekomme. Vi respekterer og verdsetter hverandres egenart og tar nødvendige hensyn.
 • Vi følger vanlig god folkeskikk. Det er nulltoleranse for mobbing.
 • Vi arrangerer skoleturer på Vg1 og Vg2 for å fremme et godt miljø blant elevene.

Organisasjon

OPG er en skole der undervisning og læring står i fokus. Det viktigste på skolen er den læring som skjer i klasserommet. Et godt læringsmiljø forutsetter trygghet.

Trygghetenskapes blant annet ved at:

 • OPG er og skal være en liten skole hvor alle har mulighet til å kjenne alle.
 • Ingen klasser eller grupper skal ha et større elevtall enn 22.
 • Elevene organiseres først og fremst i klasser slik at de får etablert en klassetilhørighet. Programfag tilbys klassevis. Elevene er kun delt gruppevis i fremmedspråksundervisningen.
 • Elevenes hverdag skal være forutsigbar og effektiv. Timeplanen legges uten mellomtimer.
 • Alle timer vikarsettes så langt mulig, fortrinnsvis med klassens egne lærere. Dersom en time ikke kan vikarsettes, gis klassen arbeidsoppgaver under tilsyn av skolens administrasjon.

Omgivelser

 • Vi trives best dersom det er rent og pent rundt oss. Vi har alle et ansvar for å holde det pent.
 • Møbler og inventar skal holdes rene. Det skal ikke klusses på pultene.
 • Vi er alle ansvarlige for å plukke opp søppel fra gulv på skolens område.
 • Vi holder det ordentlig på toalettene.
 • Vi har etablerte rutiner for rydding, feiing og søppeltømming. Vi har rundvask to ganger i året. Lokalene pusses opp jevnlig.
 • Dersom noen vil henge opp noe på veggene: Sørg for at det er enighet i klassen, at bilder er rammet inn og at de blir hengt opp på veggen slik at veggen ikke får stygge merker. Ingen må føle seg støtt av ting som henges opp på veggene eller oppslagstavlene.

Ansvarsforhold

 • Alle lærere har ansvar for å holde orden i sine timer. Tegn til mistrivsel, mobbing og forstyrrende adferd skal umiddelbart varsles administrasjonen. Alle tilløp til konflikter søkes løst på lavest mulig nivå.
 • Elever som ikke har vært til stede i undervisningen tre fagtimer på rad skal kontaktes, dersom de selv ikke har tatt kontakt med skolen og meldt sykdom.
 • Foresatte bes kontakte skolen ved sykdom utover tre dager. Foresatte bes kontakte skolen dersom de merker tegn til mistrivsel eller andre problemer skolen bør være orientert om.
 • Klassestyrer summerer fraværet og holder oversikt over eventuelle brudd på ordensreglementet. Klassestyrer er også ansvarlig for å varsle administrasjonen dersom elever bryter skolens reglement, eller viser en adferd som ødelegger for andres trivsel. Skolens administrasjon skal også varsles dersom fraværet blir høyt.
 • Alle lærere er ansvarlig for at klasserommet er ryddet etter endt undervisning. Lærer i siste time påser at ordenselevene utfører sine oppgaver etter siste time. Administrasjonen kontrollerer klasserommene hver dag ved endt skoledag.
 • Vi gjør det vi kan for at det skal være god kontakt og fortrolighet mellom alle på OPG. Både elever, lærere og administrasjon.

Elever og ansatte kan delta aktivt i arbeidet med å skape et godt miljø på OPG gjennom Skolemiljøutvalget. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.