Skolereglement

 Skolereglement for Oslo Private Gymnasium

 • 1 Generelt

Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid gjelder for videregående skole, studiespesialisering.

Eleven blir medlem av et skolesamfunn som utgjøres av elevene og personalet knyttet til skolen.

Eleven må medvirke til å søke å skape et godt miljø og gode samarbeidsformer.

Se trivselsplan

Eleven må rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser, herunder det reglementet som styret fastsetter med hjemmel i Friskolelova § 5-2, annet ledd (d).

Eleven plikter å delta etter bestemmelser i lov, reglement og også i form av f. eks. ekskursjoner, idretts- og andre aktivitetsdager. Elevene plikter også å skaffe seg slikt undervisningsmateriell som undervisningsopplegget gjør nødvendig. I tillegg plikter eleven å ha med seg det skolemateriell som er nødvendig til hver time. ”Glemming” noteres og kan få betydning for ordenskarakteren.

Elevene har rett til å bruke oppslagstavlen til relevant informasjon

Eleven har rett til å innklage enkeltvedtak, se Forvaltningslova kap. VI

 • bortvisning, se Friskolelova § 3-10
 • karakterer – standpunkt og eksamen, se forskrift til Opplæringslova. Kap. 5
 • vedtak om spesialundervisning, se Opplæringslova §5-4, Friskolelova § 3-6

Relevant lovverk finner du påwww.lovdata.no

Elever som ønsker råd og veiledning om sine rettigheter kan kontakte elevombudet, enten pr. mailpost@elevombud.no eller på telefon nr. 91804304

 

 • 2 Fravær og dokumentasjon

Melding om fravær og søknad om fritak skal sendes  pr. mail til klassestyrer. Søknad om fritak må sendes i god tid i forkant, og fravær meldes umiddelbart. Er en elev forhindret i å gjøre pålagt skolearbeid, skal det gis begrunnet melding om dette til faglærer pr. mail. Alle meldinger skal sendes av foresatt fra mailadresse som er oppgitt til skolen.

 

 • 3 Forsinkelser

Elevene skal være på plass i undervisningsrommet til riktig tid. Dette må elevene selv passe på.

For sent fremmøte til første skoletimemedfører anmerkning. Syv anmerkninger eller mer i løpet av en termin kan føre til nedsatt karakter i orden.

Elever som kommer for sent til første skoletime skal gå inn og sette seg så ubemerket som mulig ved sin pult.

Elever som kommer for sent til øvrige timeri løpet av skoledagen har ikke rett til å slippe inn til undervisning i den aktuelle timen. Dersom en elev kommer for sent gjentatte ganger, vil det kunne få betydning for karakteren i adferd.

 

 • 4 Fravær

Elever må ikke være fraværende fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn, eller har fått lov av skolen til å være fraværende. Hvis en elev pga. sykdom må avbryte undervisningen og gå hjem, skal beskjed gis til faglærer på forhånd.

Dersom det er sannsynlig at fravær kan bli av lengre varighet, må skolen få melding snarest. Det skal gis melding til skolen dersom eleven ikke har kommet tilbake til skolen etter et sammenhengende fravær på tre dager. Ved fravær på heldagsprøver må foresatte, evt. eleven selv etter avtale v. fylte 18 år, gi beskjed samme morgen. Det samme gjelder for offentlig eksamen. For å beholde retten til å gå opp til ny utsatt prøve, må eleven også levere sykemelding for fraværet.

 

4.1       Dokumentert/udokumentert fravær

Det skilles mellom dokumentert og udokumentert fravær. Alt udokumentert fravær skal alltid føres på vitnemål, og teller inn på fraværsgrensen.

Eleven kan etter gjeldende regler kreve at inntil 10 skoledager dokumentert fravær per skoleår ikke skal føres på vitnemålet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Har eleven brukt opp denne kvoten, skal også dokumentert fravær bli ført som fravær.

Dersom eleven har fravær over 10% i enkeltfag, får ikke eleven karakter i faget.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Dersom eleven har fravær over 10% i enkeltfag, får ikke eleven karakter i faget.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

 

4.2       Fravær som regnes som dokumentert/lovlig fravær

Følgende typene fravær kan være dokumentert fravær:

4.2.1    Sykdom

Sykdom regnes som dokumentert fravær. Dette gjelder både fysisk eller psykiske helsegrunner, kronisk sykdom eller funksjonshemming.
Fraværet kan bli unntatt fra fraværsgrensen fra første time, men kan ikke strykes fra vitnemålet før etter tredje dag. Fravær på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemming kan strykes fra første dag.

Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Det er ikke nok med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever.

Ved langvarig dokumentert sykdom vil skolen søke å tilrettelegge undervisningen, slik at eleven kan nå kompetansemålene.

4.2.2    Velferdsgrunner som bryllup og begravelser

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse av årsaken utstedt av en person med kompetanse til å vurdere fraværsårsaken. Hvis det er vanskelig kan det være nok med en bekreftelse fra foreldre eller myndige elever for velferdsgrunner.

4.2.3    Verv, hjelpearbeid eller arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Verv som tillitsvalg, politisk arbeid, hjelpearbeid eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur, kan være dokumentert fravær.

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra en organisasjon, for eksempel politiske organisasjoner, hjelpeorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner.

4.2.4    Vitne i en rettsak

Gyldig dokumentasjon er erklæring eller bekreftelse, for eksempel fra domstolen.

4.2.5    Helligdager for trossamfunn utenfor Den norske kirke 

Gyldig dokumentasjon er en erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.

4.2.6    Rådgiving og PP-tjenesten

Rådgivning (blant annet sosialpedagogisk rådgivning) og tid hos PP-tjenesten, helsesøster og lignende anses ikke som fravær. Dette er rettigheter eller tilbud som eleven har og som er regulert i opplæringsloven.

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra vedkommende institusjon.

4.2.7    Organisert studiearbeid

Selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene regnes ikke som fravær.

Slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

4.2.8    Fjerning av fravær fra vitnemålet

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær strøket fra vitnemålet eller unntatt fra fraværsgrensen.

4.3       Fravær som regnes som udokumentert

Andre typer fravær enn de i listen over er alltid udokumentert fravær.

4.3.1    Kjøreopplæring

Kjøreopplæring regnes som fravær. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring.

4.3.2    Bortvisning fra undervisning, udokumentert fravær

Bortvisning fra undervisningen regnes som fravær, og alt fravær som eleven ikke har levert dokumentasjon for regnes som udokumentert.

4.3.3    Føring av fravær

Alt udokumentert fravær føres på vitnemålet, og teller inn på fraværsgrensen.

4.4       Fravær på vitnemål og kompetansebevis

Hovedregelen er at alt fravær skal føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset.

4.5       Varsling til elever og foreldre

Foreldrene skal ha informasjon om fraværet til eleven, fram til eleven er myndig.

Hvis det er fare for at eleven går over fraværsgrensen, eller at læreren ikke har grunnlag for å fastsette karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i fag, skal skolen varsle eleven så tidlig som mulig. Hvis eleven er under 18 år, skal foreldrene også varsles.

Skolen skal varsle en gang for hvert fag. Det betyr at selv om eleven har fått et varsel før jul i forbindelse med halvårsvurderingen i faget, gjelder ikke dette varselet for standpunktkarakteren. Selv om faget har flere karakterer, som norsk, trenger ikke skolen å varsle for hver karakter.

Hvis skolen ikke varsler, skal eleven få karakter.

4.6       Kompetansehevende fravær

Slikt fravær forutsetter at det er egnet til å heve elevens kompetanse, faglig og /eller sosialt. Fraværet forutsetter at eleven har læringsutbytte (for eksempel studiereiser).

Slikt fravær må det søkes om i god tid på forhånd. Rektor avgjør om fravær skal innvilges. 

4.7       Udokumentert fravær

 • Elever som har større ureglementert fravær enn 20 dager kan bortvises iht. kontrakt om dette, se § 19 ”Tillegg – kontraktsinngåelser”.
 • Ureglementert fravær over 20 dager fører automatisk til at stipend fra Lånekassen forholdsmessig gjøres om til lån.
 • Sanksjoner ved udokumentert fravær, se § 14

 

 • 5 Kroppsøving

Hvis helsemessige årsaker gjør det nødvendig, kan eleven etter søknad fritas fra gymnastikktimer. Eleven må da sitte i gymsalen eller annet anvist sted på skolen, dersom ikke annet er avtalt. Ved søknad om fritak for et lengre tidsrom må legeerklæring forevises.

 

 • 6 Skriftlige og andre hjemmearbeider

Skriftlige hjemmearbeider skal utføres selvstendig og leveres til fastsatt tid. Elevene skal også etter beste evne utføre andre oppgaver læreren pålegger dem. Manglende innleveringer til rett tid fører til anmerkning, som kan påvirke karakteren i orden.

Stadige gjentagelser av manglende innlevering vil også ved en helhetsvurdering kunne få innvirkning på karakteren i adferd

 

 • 7 Skolens materiell og elevenes verdisaker

Enhver elev har plikt til å behandle skolepulter og skolens øvrige materiell med all mulig forsiktighet. Eleven plikter å sette bokbind på lånte bøker.Erstatningsansvar kan bli gjort gjeldende. Bøker og papir må ikke legges igjen på pultene. Penger og andre verdisaker må elevene selv ta vare på. Skolen kan ikke ta ansvar om noe kommer bort.

Elever som ikke ønsker å bruke egen datamaskin, vil få PC til utlån fra skolen for hele kontraktsperioden, som i utgangspunktet er 3 år.  Eleven har ansvar for at PC´en behandles pent og oppbevares trygt. Erstatningsansvar vil kunne gjøres gjeldende ved manglende innlevering eller dersom eleven selv forårsaker at maskinen går i stykker. PC´en skal oppbevares i elevens låste bokskap på skolen når den ikke tas med hjem.

 

 • 8 Skolepenger

Skolepenger betales som fastsatt av skolen. Vesentlig mislighold av betaling kan etter en en samlet vurdering føre til at eleven kan nektes adgang til skolen inntil betaling finner sted.

Utmeldingsfrist i skoleåret er to måneder, gjeldende fra den 1. påfølgende måned.

 

 • 9 Røyking/Snusing
 1. Det er forbudt å røyke og snuse i løpet av skoledagen. Brudd på denne regel fører til anmerkning.
 2. Narkotika eller andre rusmidler tolereres ikke i skoletiden. Brudd på denne regelen kan føre til utvisning fra en til fem skoledager.

 

 • 10 Mobiltelefon

Mobiltelefonskal være avslåtti timene. De skal legges i oppbevaringshyllen som er til dette bruk, eller låses inn i eget skap. Overtredelse fører til anmerkning, som kan få innvirkning på karakteren i adferd.

 

 • 11 Ordenselever

I hver klasse oppnevnes to ordenselever alfabetisk for 2 uker. Ordenselevene har til oppgave å tørke av tavlen etter hver time. Han/hun skal i samarbeid med læreren og de andre elevene sørge for orden i klasserommet. Pulter og gulv skal være fritt for papir, evt. annen form for søppel, og gulvet skal feies. Søppelposer skal kastes i avfallsbøtten ved sjakten  nårundervisningen i klasserommet er slutt for dagen. Tillitselevene har ansvar for dette og for at rommet ellers er ryddig etter siste time.

Dersom læreren av en eller annen grunn ikke møter til timen, er det ordenselevens oppgave å melde fra til kontoret.

 

 • 12 Kontakt mellom skole og hjem

Skolens personale står alltid til disposisjon for samtaler med elever, foresatte eller lærere. Møter kan avtales etter eget initiativ fra elev eller foresatte. For øvrig blir det hvert år holdt foreldremøte for alle trinn.

 

 • 13 Oppførsel

Det skal være ro i undervisningstimene, forstyrrelser i timene kan ikke tolereres. Avskrift og mangel på kildehenvisning regnes som fusk. Fusk vil få konsekvenser for karakteren i faget. Fusk ved terminprøver fører til bortvisning umiddelbart, samt en dags bortvisning.

Spising i timene er forbudt. Herunder tygging av tyggegummi.

Elevene må rette seg etter de anvisninger de får fra sin lærer.

Konsekvens av brudd på reglene her kan føre til anmerkning, eventuelt til nedsatt karakter i adferd, avhengig av alvorlighetsgrad og hyppighet.

Krenkende adferd, ukvemsord, mobbing og vold aksepteres ikke. Slik adferd  kan føre til utvisning, avhengig av alvorlighetsgrad.

Ved bortvisning gjennomfører eleven samtale med rektor før gjeninntreden i skolen. Tema er forebygging

Skolen fatter enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2

 

 • 14 Sanksjoner ved brudd på reglementet

Refsingstiltak
Avhengig av forseelsens art kan skolens refsingstiltak variere fra anmerkning, muntlig påtale til utelukkelse fra resten av timen eller resten av skoledagen. Bortvisning avgjøres av rektor etter at eleven først har fått anledning til å forklare seg. Hvis en elev utelukkes fra undervisningen for mer enn en time, skal foresatte til elever under 18 år ha en skriftlig melding. Det samme gjelder dersom eleven flere ganger tidligere er blitt refset med påtale for samme eller lignende reglementsbrudd.

Særskilte tiltak
Elever som alvorlig, eller flere ganger bryter reglementet kan utvises i inntil 5 dager. Se Friskoleloven § 3-10. Utelukking medfører ikke at eleven mister andre rettigheter vedk. har som elev. Når en elev vedvarende har vist en fremferd som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når en elev alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven utvises for resten av skoleåret, se Friskoleloven § 3-10, 2. ledd.

Skulk, juks og uredeligheter fører automatisk til nedsatt oppførselskarakter.

Elever som blir bortvist kan klage på vedtaket, se Forvaltningsloven Kap. VI.

Klageinstans er departementet.

 

 • 15 Trivselsplan

Skolens trivselsplan
Reglement skoleturer

Disse vedleggene gjelder som en del av skolereglementet.

 

 • 16 Bokskap
 1. Det skal kun være skolemateriell i bokskapene.
 2. Bokskapene skal holdes rene og i orden. Klistremerker eller skriblerier i eller utenpå skapene er ikke tillatt.

Ledelsen har rett til å inspisere skapene, og overholdes ikke reglene, vil man kunne miste retten til å ha bokskap.

 

 • 17 Data

Skolens datautstyr skal brukes på en slik måte at arbeidet kan skje i en hyggelig og konstruktiv atmosfære, og slik at datasikkerhet og elevenes felles beste ivaretas. For å oppnå dette er det nødvendig at elevene forholder seg til følgende arbeidsregler:

Regler for bruk av skolens datautstyr

 • Spising og drikking er ikke tillatt ved bruk av skolens PC
 • Bruk av skolens PC som kan medføre skade eller virus er ikke tillatt. Skade som følge av slik bruk må eleven erstatte.
 • Fildeling er ikke tillatt
 • Utskrifter må begrenses til et helt nødvendig minimum i forbindelse med skolearbeid
 • Hjemmearbeider skal skrives ut hjemme

Regler for bruk av datamaskinene:

 • Det er ikke tillatt å endre konfigurasjon på maskinene
 • Det er ikke tillatt å installere kjørbar programvare.
 • Det er ikke tillatt å laste ned filer som krever stor plass (1 MB er stort)

Brudd på reglene vil kunne føre til ordensanmerkning og eller inndragning av PC

 

 • 18 Endring av programfag

Ved aksept av skoleplass aksepterer eleven (evt. ved foresatte) å følge de fagene som

tilbys på valgt linje, dersom ikke annet er avtalt på forhånd. Eleven har etter dette ikke adgang til å trekke seg fra noen av fagene. Dersom en elev på vg2 eller vg3 skulle ønske å bytte ut et av programfagene  som linjen tilbyr, kan dette unntaksvis gjøres etter avtale med rektor innen 15. desember i det aktuelle skoleåret.

 

 • 19 Tillegg – Kontraktsinngåelser

I tillegg til dette reglement forutsetter skolen at eleven (ved foresatte når eleven er under 18 år) undertegner avtale om aksept av skolens regler om sanksjoner ved

1) Manglende betaling av skolepenger. Undervisning kan ved vesentlig mislighold av avtalen nektes eleven inntil betaling skjer

2) Ureglementert fravær (bortvisning)

3) Manglende innlevering av lånte lærebøker, PCer og annet utstyr (erstatningsansvar)

 

Ovennevnte avtaler skal undertegnes ved aksept av tilbud om skoleplass, og senest ved skolestart.

Tillegg til Skolereglementet: Trivselsplan og reglement for OPGs skoleturer

Søknadsinformasjon

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved karakterkort fra 1. termin 10. klasse.

Søknaden blir behandlet omgående, og dersom du er en aktuell elev for OPG, vil du bli innkalt sammen med foresatte til en informasjonssamtale.

Søknadsfristen er 1. april.

Opptakskriterier Søknadsskjema Ansatte

Pris

Skolepenger fastsettes iht. gjeldende lovverk, og er kr. 20.055.- pr. elev for skoleåret  2018/2019.

Det praktiseres søskenmoderasjon dersom to eller flere søsken går på skolen samtidig. Den eldste betaler da kr. 14.250.

Bøker er nå gratis for alle trinn og klasser ved OPG.